Майже повний список публікацій (крім кількох, що містяться в збірниках конференцій, неотриманих або загублених мною, позичених в безвість 😦 та зкомуніздених потребуючими 🙂 )

 1. Недавня О.В. Релігія і національно-державні інтереси України: концептуальні аспекти питання // Релігія в контексті суспільних і духовних реалій сьогодення. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К.,1995. – С 52.
 2. Недавня О.В. Альтернативні шляхи розвитку української церкви в ХVІІ столітті і вибір Петра Могили // Петро Могила і сучасність. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К., 1996. – С. 51-52.
 3. Недавня О.В. Феномен Українського християнства: між Сходом і Заходом. – Українське релігієзнавство. – 1997. –  № 5. – С. 40-44.
 4. Недавня О.В. До питання християнського вибору Русі-України // Християнство в контексті історії і культури України: зб. матеріалів міжнародної наукової конференції. – К., 1997. – С.20.
 5. Недавня О.В. До питання визначення національної церкви // Ідея національної церкви в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 1997. – С. 79-83.
 6. Недавня О.В. Актуальні акценти у викладанні історії релігії в Україні // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. – К., 1998. – Випуск 14. – С.156-163.
 7. Недавня О.В. Українська духовність між Сходом і Заходом / Всеукраїнська Міжнародна Християнська асамблея «Заповідь нову даю вам: любіть одне одного»: збірник матеріалів науково-практичної конференції / Упоряд. В.Д.Туркевич та ін. – К.: Видання УПЦ КП, 1998 – С. 27-30.
 8. Недавня О.В. До питання «патріархальної» проблеми УГКЦ // Етнос і релігія: теорія і контекст сьогодення. Збірник матеріалів міжнародного колоквіуму. Київ, 1988. – С.16-17.
 9. Недавня О.В. Україна між Сходом і Заходом: причини, наслідки, перспективи. Історія релігій в Україні: збірник матеріалів VІІІ круглого столу. – Львів: Логос, 1998 – С.163-164.

10. Недавня О.В. Ідентичність українців між християнським Сходом і Заходом як проблема їх націокультурного визначення // Християнство і духовність: зб. матеріалів другої міжнар. наук. конф. циклу наук. конф. «Християнство: історія і сучасність» / Редкол.: А.М.Колодний (голов.ред.) та ін. – К.: Знання, 1998. – С.199-201.

11. Недавня О.В. Уроки кризи української церкви ХVІ століття // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 9. – С. 9-14.

12. Недавня О.В. Церква у самовизначенні нації в культурно-цивілізаційному оточенні // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 10. – С. 43-52.

13. Недавня О.В. Місце греко-католицизму в самоідентифікації українців в їх цивілізаційному оточенні  // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 12. – С. 106-114.

14. Недавня О.В. Відродження духовності в українському суспільстві: концептуальні аспекти проблеми // Перший Всеукраїнський християнський Конгрес «Примирення – дар Божий»: тексти виступів і доповідей (23-24 вересня 1999 р., Київ) / Ред.кол.: Патріарх Київський і всієї України Димитрій та ін. – К., 1999. – С. 87-92.

15. Недавня О.В. Українська Греко-Католицька Церква як чинник культурно-цивілізаційного самовизначення української нації // Християнство і національна ідея. Науковий збірник міжнародного симпозіуму. – Тернопіль, 1999. – С.122-131.

16. Недавня О.В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К.: Гнозис, 2000. – 218 с.

17. Недавня О.В. Становлення аксіологічних орієнтацій новоохрещених українців. –  Українське релігієзнавство. – 2000. – № 13. –  С. 77-86.

18. Недавня О.В. Духовно-культурна орієнтація українських християн: історичний досвід // Вісник Національної Академії Наук України. – 2000. – № 5. – С. 37-46.

19. Недавня О.В. Унія: всехристиянські і українські виміри // Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник / Ред. кол. : А.М.Колодний, П.Л.Яроцький (гол. редактори) та ін. – К.: Гнозис, 2000 – С.141-146.

20. Недавня О.В. Досвід і проблеми унійного руху українських християн // Історія релігій в Україні: праці Х міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2000 року). – Кн. 1. – Львів: Свічадо, 2000. – С.254-260.

21. Недавня О.В. Соціальне вчення католицької церкви про місце особи в суспільстві // Християнство і особа: науковий збірник / Ред.кол.: А.Колодний та ін. – К.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 109-113.

22. Недавня О.В. Концептуальні аспекти дослідження суспільнозначущих сучасних тенденцій розвитку УГКЦ і РКЦ в Україні // Християнство і проблеми сучасності: науковий збірник / Ред.кол.: А.М.Колодний та ін. – К., 2000. – С. 92-99.

23. Недавня О.В.  Берестейська унія: пошук заборола чи шляхів інтеграції? // Патріархат. – 2000. – №7-8. – С. 5-8.

24. Недавня О.В.  Господь дарує нам вільний вибір // Патріархат. – 2000. – № 10. – С. 14-16.

25. Недавня О.В. Християнські конфесії в культурному становленні європейської цивілізації // Київська церква. – 2000. – № 4. – С. 100-103.

26. Недавня О.В. Духовна освіта: пропозиції релігійно-церковних та пошуки світських речників українського суспільства // Християнство на межі тисячоліть і Україна. Зб.конф. – К., 2000. – С. 38-42.

27. Недавня О., Адамчук М. Рим і Україна періоду княжої доби // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 17-48.

28. Недавня О. Проекти «універсальної унії» // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 226-245.

29. Недавня О. Тенденції розвитку Уніатської церкви // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 246-256.

30. Недавня О. Проблеми самовизначення УГКЦ // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм / За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 510-538.

31. Недавня О. Римо-католицизм в контексті релігійних шукань українців // Вісник Національної Академії Наук України. – 2001. – № 4. – С. 46-55.

32. Недавня О.В. Можливості духовного й культурного діалогу українців- православних, католиків і протестантів // Філософські обрії. – 2001. – № 5. – С. 45-60.

33. Недавня О. Візит Папи в Україну як тест на інтегративний потенціал християнських церков // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 20. – С. 114-123.

34. Недавня О.В. УГКЦ як чинник культурно-цивілізаційного самовизначення української нації // Київська церква. – 2001. – № 4. – С. 149-152.

35. Недавня О.В. Віра й розум як чинники самореалізації людини в концепції Папи Івана Павла ІІ  // Віра і розум – двоє крил людського духу: зб. матеріалів наук. колоквіуму / Ред.кол.: А.М.Колодний (голов. ред.) та ін. – К.: Світ знань, 2001. – С. 216-227.

36. Недавня О.В. Моральні настанови християнства в світлі потреб розбудови громадянського суспільства в Україні // Християнство і мораль. –  Тернопіль, 2001. – С. 99-103.

37.  Недавня О. Сучасні неофіти як чинники утвердження релігійної свободи в Україні // Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква як суспільні фактории утвердження: науковий щорічник / За заг.ред. А.М.Колодного. – К., 2001. – С. 147-152.

38. Недавня О. Проблеми міжцерковних відносин УГКЦ // Екуменізм та проблеми міжцерковних відносин в Україні / За заг. ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана.  – К.: Гнозис, 2001. – С.116-124.

Недавня О.В. Українці в Римо-Католицькій Церкві: завойовані чи завойовники // Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та ультурологічні аспекти). Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16.03.2001 р.) Науковий збірник / Ред.кол.: Єрохін С.А., Осічник Ю.В., Буряк Л.І. та ін.. – Київ, 2001. – С. 306-309.

39. Недавня О.В. Самореалізація українців в РКЦ: здобутки, проблеми, потенції // Вісник Прикарпатського університету. Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. Ів.-Франківськ: Плай, 2002. – С. 65-73.

40. Недавня О.В. Еволюція світобачення і світосприйняття українців в концепції національного церковного розвитку А.Річинського // Духовність – народові: Альманах. Тернопіль, 2002. – С. 37-46.

41. Недавня О.В. Дослідження ролі християнських Церков в духовному розвитку сучасних українців: проблеми, підходи, завдання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. Володимира Гнатюка: Серія «Історія» / За аг.ред. проф..М.М.Алексієвця, А.М.Колодного. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 4: Спецвипуск «Релігієзнавство». – С. 100-103.

42. Недавня О. «Свобода в релігії» та потенціал християнських церков у вихованні українців – будівничих громадянського суспільства // Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність – світовий досвід та українські проблеми. Наук.щорічник / За заг.ред. А.Колодного та М.Бабія. – К., 2002. – С. 87-92.

43. Недавня О. УГКЦ на «великій» Україні: можливості, проблеми, перспективи // Українське релігієзнавство. – 2002. – № 23. – С. 56-66.

44. Недавня О.В. Українська Греко-Католицька Церква // Релігійна панорама. – 2002. – № 5. – С. С. 71-85.

45. Недавня О. «Крок на Схід» Української Греко-Католицької Церкви // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник / За заг. ред. В.М.Олуйка та А.М.Колодного. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління, 2003. – С. 164-167.

46. Недавня О. Ордени РКЦ в сучасній Україні // Людина і світ. – 2003. – № . – С.

47. Недавня О. «Католицькі» канікули. Робота РКЦ з дітьми та підлітками // Людина і світ. – 2003. – № 11. – С. 13-16.

48. Недавня О. Проблема успішної соціалізації сучасних українців: погляд і виховні можливості християнських Церков // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Випуск 163-164: Філософія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. С.166-169.

49. Olha V.Nedavnya. Transformations of Ukrainian Greek Catholic and Roman Catholic Churches in Ukraine (1990s – Early 21st Century) // Religions, Churches and the scientific studies of religion: Poland and Ukraine. – Krakow: NOMOS, 2003. – S. 59-70.

50. Недавня О.В. Феномен українців в сучасній РКЦ // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 26. – С.

51. Недавня О. Взаємодія Української Греко-Католицької та Римсько-Католицької Церков в контексті викликів громадянського суспільства // Релігійна свобода. Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення. Наук.щорічник / За заг.ред. А.Колодного, М.Новиченка, О.Сагана. – К., 2003. – С. 28-32.

52. Недавня О. Кореляція релігійно-духовних орієнтацій та суспільно-політичних і культурних уподобань українців: 1654 р. як етап у світлі його спадку // Переяслав (1654) в історії Української Церкви: науковий збірник / Ред.кол.: А.М.Колодний та ін. – К.- Тернопіль: ТОВ «Поліграфіст», 2003. – С. 86-94.

53. Недавня О. «Нова націєідентифікація» українців в сучасній РКЦ // Історія релігій в Україні: праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року) / Ред.кол.: В.Гаюк, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Логос, 2003. – Кн. 2. – С. 183-188.

54. Olga V. Nedavnja, Oleksander N. Sagan. Ukrains’ka Grieko-Katolic’ka Cierkwa: czinniki stanowliennja I osobliwosti rozwitku // Polsko-ukrainskie badania religii. – Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2004. – S.199-211.

55. Недавня О. Релігійно-духовні орієнтації та суспільно-політичні й культурні уподобання українців: взаємозв’язок і взаємообумовленість в сьогоденні // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – Випуск 14. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – С.171-178.

56. Недавня О. Християнські Церкви в сучасній Україні перед викликом релігійного плюралізму як свободи вибору // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Випуск 203-204: Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 271-275.

57. Недавня О. «Нетрадиційний» вибір традиційних конфесій в умовах свободи віровизнань // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття Наук.щорічник / За заг.ред. А.Колодного та М.Бабія. – К., 2004. – С. 90-95.

58. Недавня О. Традиційне і сучасне у поглядах католиків на соціальний розвиток // Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду: Збірник наук. матеріалів / Ред.кол.: відповідальний редактор Бондаренко В.Д. – К.: ВІП, 2004. – С. 249-253.

59. Недавня О. Трансформації католицьких конфесій в роки Незалежності України // Християнство доби постмодерну (Колект. Монографія) // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 3 (35). – С. 219-238.

60. Недавня О. Духовний феномен Помаранчевої революції: уроки Церков? Уроки Церквам? // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Випуск 240-241: Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 51-57.

61. Недавня О. Римо-католицька церква в сучасній Україні // Столичний регіон. – 2005. – № 1. – С. 103-109.

62. Недавня О. Аналіз інтернет-обговорення релігійно-церковного фактору у виборчій компанії 2004 р. в Україні // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Ред.кол.: В.Гаюк, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Логос, 2005. – Кн. 2. – С. 576-581.

63. Недавня О.В. Релігійно-церковна проблематика у світських предметах середньої школи за новою програмою // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 36. – С. 318-326.

64. Недавня О. Міжконфесійна взаємодія під час виборів Президента України 2004 року: виклики й відгуки // Релігійна свобода. Міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. Наук.щорічник / За заг.ред. А.Колодного та М.Бабія. – К., 2005. – С. 152-156.

65. Недавня О.В., Недавня Б.С. Актуалізація і активізація низки суспільно значущих функцій і завдань Церков в контексті проблем національного духовного відродження України // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Ред.кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Логос, 2006. – Кн. 2. – С. 402-407.

66. Недавня О. Сучасний розвиток українського греко-католицизму в контексті актуальних потреб українського суспільства // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Випуск 291-292: Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 86-90.

67. Недавня О.В. Католицизм України в сучасних академічних дослідженнях // Українське релігієзнавство. – 2006. – № 40. – С.161-170.

68. Недавня О. Історичні Церкви України і національні виклики глобалізаційної епохи // Релігія і нація в суспільному житті України і світу / Ред.кол.: А.М.Колодний, Л.О.Филипович (відповід. редактор), П.Л.Яроцький. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 219-241.

69. Недавня О. Католицькі церкви для Майдану: 2004 та 2006 рік // Україна в нас єдина: матеріали засідань наукових секцій ІV Всесвітнього форуму українців (18-20 серпня 2006 р., Київ) / Уклад. Д.В.Павличко, В.М.Зуєв, Л.М.Кононко. – К.: Екопаксервіс, 2006. – С. 154-156.

70. Недавня О.В., Недавня Б.С. Робота з дітьми та молоддю в сучасних УГКЦ та РКЦ // Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: шляхи реалізації: зб. наук. матеріалів / Держ. ком. України у справах національностей та релігій, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; Редкол.: В.Андрущенка та ін. – К.: Світ знань, 2007. – С. 136-141.

71. Недавня О. Інтернет як дискусійне поле міжконфесійного спілкування // Релігійна свобода. Міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства. Наук.щорічник / За заг.ред. А.Колодного та ін. – К.: Світ знань, 2007. – С. 188-190.

72. Недавня О. Шевченків день – 2007: активізація відповідальності за свій сакрум // Релігійна панорама. – 2007. – № 3. – С. 67-71.

73. Недавня О. Ідентичність УГКЦ: сучасний стан, проблеми, перспективи // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Ред.кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Логос, 2007. – Кн. 2. – С. 405-410.

74. Недавня О.В. Політкоректність та ідентичність: проблеми в релігійно-духовній царині сучасного українського суспільства // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні: зб-к наук.праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 25-31.

75. Недавня О. Стан сучасного українського греко-католицизму // Українське релігієзнавство. –  2008. – № 46. – С. 259-281.

76. Недавня О. Український греко-католицизм: прогнози розвитку // Українське релігієзнавство. –  2008. – № 48. – С. 182-197.

77. Недавня О. Перспективи розвитку Української греко-католицької церкви в контексті її соціально-виховної та суспільно значущої діяльності // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем / За заг. ред. А.Колодного (гол. ред..) та ін. – Івано-Франківськ-К., 2008. – С. 215-221.

78. Недавня О. Розвиток Української Греко-Католицької Церкви: перспективні напрями діяльності у предметному полі церковних структур // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Ред.кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін. – Львів: Логос, 2008. – Кн. 1. – С. 773-778.

79. Недавня О. Василіянський чин святого Йосафата // Релігійна панорама. – 2008. – С. 73-80.

80. Недавня О. Сценарій святкової вистави «Святий Валентин» // Наукові архіви Ольги Недавньої [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://narxivn.wordpress.com/2009/02/04/svyato_s-valentyn/

81. Недавня О.В. Історичний митрополичий Галич як осередок релігієзнавчого туризму та патріотичного виховання молоді // Галицька митрополія в історії європейського християнства: матеріали міжнарод. наук. конференції (Галич, 14 травня 2009 року) / Редакційна колегія: О.Береговський, Л.Бойко, В.Дідух та ін.  – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2009. – С.118-121.

82. Недавня О.В. Взаємодія національного та релігійного в сучасній Україні: сецесіоністські конфлікти // Українське релігієзнавство. – 2009. – № 50. – С. 211-215.

83. Недавня О. Релігія: сецесіоністські процеси в Україні // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства / Держ. Ком. України у справах національностей та релігій. – Релігійна свобода. Наук.щорічник / За заг.ред. А.Колодного та О.Сагана.. – К.: Світ знань, 2009. – С. 84-86.

84. Недавня О. Політичний вертеп як розвиток українських духовних традицій в громадянській дії // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Ред.кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів: Логос, 2009. – Кн. 2. – С. С.559-565.

85. Недавня Ольга, Булкін Кирило, Недавня Богдана. Риси духовного (і не тільки) портрету Закарпаття у дзеркалі релігієзнавчого туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uascientist.ning.com/profiles/blogs/risi-duhovnogo-i-ne-tilki.

86. Недавня О.В. Реакція політичних сил в Україні на візит патріарха РПЦ Кирила // Релігійна панорама. – 2009. – № 12. – С. 68-79.

87. Недавня О. Унійні пошуки в християнстві // Українське релігієзнавство. – 2009. – Спецвипуск: Конфесіологія релігії. – С. 162-172.

88. Недавня О. Концептуальні аспекти дослідження діяльності християнських Церков як векторів суспільного розвитку України // Українське релігієзнавство. – 2009. – № 52. – С. 5-12.

89. Недавня О.В. Можливості діалогу українців – визнавців і спадкоємців різних християнських традицій в процесі сучасного культурного та політичного самовизначення // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Серія наукових збірників: зб. № 3 / За заг.ред. д.філос.н. П.Яроцького, д.філос.н. Л.Филипович, д.філос.н. С.Кияка. – К., 2009. – С. 375-381.

90. Недавня О.В. Католицизм України в сучасних академічних дослідженнях // Релігієзнавство в Україні. – Кн. 2: Релігієзнавча наука часів незалежності. Колект.монографія / За наук.ред. А.М.Колодного. – К.: Українська Асоціація релігіє знавців, 2010. – № 40. – С. 167-175.

91. Недавня О.В. Об’єднання громадянських активістів як спільнот братського та орденського типу // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 53. – С. 167-174.

92. Недавня О. Релігієзнавчий туризм для дітей та молоді // Розбудова держави. – 2010. – № 1. – С. 136-142.

93. Недавня О.В. Феномен ковпаківців-традиціоналістів в УГКЦ // Релігійна панорама. – 2010. – № 11. – С. 72-77.

94. Недавня О. Пріоритетні напрямки суспільно значущої співпраці українських Церков: здобутки, проблеми, виклики // Релігійна свобода: спецвипуск № 2 наукового щорічника. Зб.наук.статей з теми «Міжконфесійні відносини у їх сутності і виявах в Україні / За заг.ред. А.Колодного та В.Климова.. – К., 2010. – С. 73-75.

95. Недавня О. Європеїзація та сецесіоністські конфлікти у світі // Релігія – світ – Україна. Кн. 1: Релігія світі культурно-цивілізаційного діалогу Українське релігієзнавство. – 2010. – № 56. – С. 191-198.

96. Недавня О. Великодні святки у старому Києві // Дзеркало тижня. – 2010. –  № 15 (795) 17 – 23 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3690/69240.

97. Недавня О. Зелений туризм з релігієзнавчими родзинками // Дзеркало тижня. – № 23 (803) 19 – 25 червня, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3690/69855.

98. Недавня О. Поради журналістам до дня Святого Валентина // Телекритика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/listi-tk/2008-02-10/36414?theme_page=70&.

99. Недавня О. Грядуть шкільні канікули: як зробити їх цікавими та змістовними для наших дітей (релігієзнавчі пропозиції) // Дзеркало тижня. –  № 21 (801) 5 – 11 червня 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.dt.ua/3000/3690/69689.

100. Недавня О. Київ сакральний: не тільки хіти // Дзеркало тижня. –  № 19(799)   22 – 28 травня 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3690/69532.

101. Недавня О. Містика київських потопів // Дзеркало тижня. –  № 17 (797) 30 квітня – 14 травня 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3050/69329.

102. Недавня О. Зустрічаємо Великдень: як це робили в старому Києві // Дзеркало тижня. –  № 13 (793) 3 – 9 квітня 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3690/69010.

103. Недавняя О.В. Взаимодействие національного и религиозно-сецессионистского конфликтов на Украине // Вопросы религии и религиоведения. Выпуск VІ Антология отечественного религиоедения: Религиоведение Украины. Сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХ в. , сост. и общ. Ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром». – 2010. – С. 369-373.

104. Недавня О. Феномен українців в РКЦ: здобутки, проблеми, потенції http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/40902

105. Недавня О.В. Україна напередодні Дня святого Валентина http://www.religion.in.ua/main/8248-ukrayina-naperedodni-dnya-svyatogo-valentina.html

106. Недавня О.В. Сучасний розвиток УГКЦ: стан http://www.religion.in.ua/main/analitica/8373-suchasnij-rozvitok-ugkc-stan.html

107. Недавня О.В. Сучасний розвиток УГКЦ: стан (закінчення) http://www.religion.in.ua/main/analitica/8374-suchasnij-rozvitok-ugkc-stan-zakinchennya.html

108. Недавня О.В. Релігія в Україні – 5 статей Розвиток УГКЦ: перспективи. Частина 1 http://www.religion.in.ua/main/analitica/8850-rozvitok-ugkc-perspektivi-chastina-1.html

109. Недавня О.В. Розвиток УГКЦ: перспективи. Частина 2 http://www.religion.in.ua/main/analitica/8851-rozvitok-ugkc-perspektivi-chastina-2.html

110. Недавня О.В. Конфесійне життя України як вияв особливостей її культурно-цивілізаційної природи http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/40886/

111. Недавня О. Василіянський чин святого Йосафата // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. / Релігійні меншини України – Т. 7. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – С. 245-253.

112. Недавня О. Феномен ковпаківців-традиціоналістів // Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. / Релігійні меншини України – Т. 7. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – С. 254-262.

113. Недавняя О.В. Общественно-значимое развитие Украинской Греко-Католической Церкви: перспективные направления деятельности в предметном поле церковных структур // Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. – М.: Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, 2011. – С. 309-320.

114. Недавняя О.В. Взаимодействие национального и религиозно-сецессионистского конфликтов на Украине // Вопросы религии и религиоведения. Выпуск VІ Антология отечественного религиоедения: Религиоведение Украины. Сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХ в. , сост. и общ. Ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром». – 2010. – С. 369-373.

115. Недавня О. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с.

116. Недавня О.В. Інтернет як засіб пізнання релігійних феноменів у контексті релігійно-духовних процесів в Україні та Європі // Україна – Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. ІV: Державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / За загальною ред.. О. Береговського (гол.ред.), к.і.н. С.Побуцького, д.філос.н. С.Кияка, В.Дідуха, та ін. – Галич; Івано-Франківськ; Київ, 2011. – С. 138-143.

117. Недавня О.В. Місце і роль ЗМІ в інформуванні про релігійне життя в контексті потреб оптимізації міжконфесійного діалогу в Україні // Релігійна свобода: Свобода релігії і міжрелігійний діалог: глобальні виміри й локальні вияви. Науковий щорічник. За заг.редакцією д.філос.н. А.Колодного. № 16. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – С. 217-222.

118. Недавня О.В. Суспільно значуща діяльність християнських Церков у дослідженнях українських релігієзнавців // Українське релігієзнавство. – 2011. – № 60. – С. 151-161.

120. Недавня О.В. Засоби масової інформації та Інтернет в контексті об’єктивного інформування про релігійні феномени // Практичне релігієзнавство. Колект.монографія за наук.ред. професорів А.Колодного і Л.Филипович.  – К. – 2012. – С. 99-113.

121. Недавня О.В. Омистецтвлення релігії як засіб інкультурації // Практичне релігієзнавство. Колект.монографія за наук.ред. професорів А.Колодного і Л.Филипович.  – К. – 2012. – С. 201-214.

122. Недавня О.В. Доля української ідентичності в умовах полікультурного світу // Релігія – Світ – Україна. Колект.монографія за наук.ред. професорів А.Колодного і Л.Филипович.  – Кн.ІІІ: Релігійні процеси в перспективі їх виявів // Українське релігієзнавство. – 2012. – № 61. – С. 112-133.

123. Недавня О.В. «Одягнути» українське на себе й дітей – це лише початок: інтерв’ю для «Культурного відродження» – http://blog.moya-sorochka.com/?p=1583

124. Недавня О.В. Сучасний вплив Церков та релігійних організацій на визначення української ідентичності // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Ред.кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук та ін. – Львів: Логос, 2012. – Кн. 2. – С. 245-253.

125. Недавня О.В. Релігієзнавчий туризм – засіб духовного просвітництва та патріотичного виховання // Релігія в контексті духовного життя. Колект.монографія. За ред. проф. А.Колодного. – К.: Українська конфедерація журналістів та Українська Асоціація релігіє знавців, 2012. – С. 554-559.

126. Недавня О.В. Особливості перебігу інституалізаційних процесів в українському греко-католицизмі в сучасних умовах // Українське релігієзнавство. – № 66. – 2013. (0,5 д.а.)

127. Недавня О.В. Вплив нових парафій УГКЦ «Великої» України на особливості інституалізаційних змін в греко-католицизмі // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2013. – Кн. 2. (0,5 д.а.).

128. Недавня О.В. Новітні форми інституалізації діяльності українських католиків // Релігійна свобода, № 17. (0,5 д.а.).

129. Недавня О.В. «Василіяни в українській діаспорі» – том «Українські церкви в діаспорі» (2,5 д.а.)

130. Релігійна історія України в її датах (Колодний А.М., Яроцький П.Л., Недавня О.В.) // Українське релігієзнавство. – № 65. – 2013. (0,3 д.а.)

131. Недавня О.В. «Духовно-просвітницька й національно-культурна діяльність Василіян в українській діаспорі Америки» (0,5 д.а.) – до збірника Конгресу українців.

132. Недавня О.В. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників // Релігійно-інформаційна служба України. 16.01.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/54976/

Буде час – допишу, всього публікацій десь понад півтори сотні.

Advertisements

Відповідей: 2 to “Мої публікації”


 1. доброго дня! читаю Вас віднедавна, на РІСУ побачила. Чи можна ще замовити Ваші диссертації? я соціолог, здобувач, пишу кандидатську, тема пов”язана з релігійною ідентичністю, Цікаво читати нові праці з релігієзнавства та соціології релігії

 2. © Ольга Недавня Says:

  Шановна Марино, дякую за інтерес до моїх праць. В мене давно вже не залишилось примірників монографії, що представляє кандидатську дисертацію, натомість ще трохи є останньої монографії https://narxivn.wordpress.com/2011/04/23/prezentacija_monografiji/ . Відповіла Вам у приват ФБ.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s